Ruiny Zamku w Bardzie

50.50108,16.73827

Opis:

Nieistniejący już zamek położony na stoku Bardzkiej Góry wzniesiony w końcu XIII wieku. Budowa została zniszczona prawdopodobnie w czasie wojen husyckich około roku 1425 r. Zamek wzniesiony z kamienia łamanego składał się z dwóch części: wyżej położonego murowanego zamku właściwego o zarysie owalu i oddalonego o 30 m, pozbawionego budowli murowanych podzamcza, o rzucie zbliżonym do trójkąta. Murowana część założenia miała wymiary około 30 x 50 m i około 500 m² powierzchni. Otoczona była częściowo zachowanym murem obwodowym o szerokości 2,2 m. W odcinku południowo-wschodnim obwodu znajdowała się furta o szerokości 1.9 m; w pobliżu furty zlokalizowana była wolno stojąca cylindryczna wieża o średnicy 10 m. Wzdłuż odcinka północnego i zachodniego muru obwodowego znajdował się ciąg zabudowań. W efek­cie dzia­łań kon­ser­wa­tor­skich za­mek w Bar­dzie uzy­skał za­cho­wa­ną do dziś for­mę uczy­tel­nio­ne­go ob­wo­du mu­rów obron­nych, bu­dyn­ków miesz­kal­nych z frag­men­ta­mi skle­pień oraz wie­ży w po­sta­ci mur­ka do wy­so­ko­ści oko­ło 1 m
Dodał: Olav

Odwiedzono: 0 razy